Aquastop taktekking, 10 liter, sort

5 291,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00710

Aquastop taktekking

Reparerer og renoverer alle typer tak!

Aquastop taktekking er et flytende takbelegg til reparasjon og renovering av alle typer tak. Aquastop kan påføres takpapp, takstein, murstein, betong, fliser, metall, sink og plast. Ideell til reparasjon av sprekker, kutt og bobler i gamle tak og takrenner, samt nødreparasjoner og tetting av akutte lekkasjer. Aquastop danner et fullstendig vanntett, elastisk beskyttende belegg.

Fordeler med Aquastop

 • Vanntett og fargebestandig
 • Meget høy permanent elastisitet (1000%)
 • Egner seg til alle typer tak
 • Vær- og UV-bestandig
 • Kan påføres i temperaturer helt ned i -15 °C
 • Løsemiddelbasert

Aquastop leveres klar til bruk. Påfør med rulle eller pensel. Større sprekker, hull og overganger armeres med fiberduk.

Bruksområder Egnet Merknader
Tak – flatt Ja  
Tak – lite fall Ja  
Tak – stort fall Ja  
Takrenner, sluk og avløp Ja  
Vegg/mur Ja Er ikke diffusjonsåpen
Sprekker < enn 1 mm Ja  
Sprekker > enn 1 mm Ja Må armeres med fiberduk mellom to strøk – vått i vått
 • Farge: Sort
 • Base: Løsemiddelbasert akrylpolymer
 • Konsistens: Flytende
 • Påføring: Pensel eller rulle
 • Påføringstemperatur: -15 °C til +30 °C
 • Dekkevne: Ca. 1,5 L/m² (avhengig av underlag)
 • Antall strøk: 2 strøk med 7 dager intervall
 • Tørketid: Vanntett etter ca. 12 timer
 • Herdetid: Ca. 7 dager
 • Bruksområde: Ute
 • Forpakning: Spann á 10 liter
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Solvent nafta (petroleum) lett aromatisk (<0,1% benzen) > 25 %

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare Faresymbol: miljøfare

  ADVARSEL

  Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Inneholder metylmetakrylat, n‑butyl metakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned