Rustprimer, 400 ml

468,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00778

Rustprimer

Beskytter mot rust!

Rustbeskyttende primer til reparasjon av lakkskader før påføring av Industrilakk. Primeren er lett å jobbe med, meget drøy i bruk og hurtigtørkende. Kan brukes på alle typer metall.

Egenskaper

 • Topp kvalitet og lett å jobbe med
 • Meget drøy med høy dekkevne
 • Kan brukes på alle typer metall
 • Hurtigtørkende
 • Motstandsdyktig mot slag og riper
 • Værbestandig

Primeren er fri for bly, kadmium og krom.

Anbefalt oppbygging på metall

 1. Rustprimer
 2. Grå primer
 3. Industrilakk: RAL farger

Ideell arbeidstemperatur er mellom 20 °C og 25 °C. Unngå vind og direkte sollys. Spray flere tynne lag kryssvis med 2–3 minutters intervaller. Filmtykkelse etter 2 kryssende lag er ca. 50–60 µm.

 • Farge: Rødbrun
 • Bindemiddel: Nitro-alkydharpiks
 • Påføringstemperatur: Minimum +5 °C
 • Dekkevne: Ca. 1 m² pr. boks
 • Støvtørr: Etter ca. 30 minutter (ved 20 °C)
 • Berøringstørr: Etter ca. 40–50 minutter (ved 20 °C)
 • Gjennomtørr: Etter ca. 24 timer (ved 20 °C)
 • Overmalbar: Når som helst
 • Volum: 400 ml
 • Bruksområde: Ute/inne
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Propan-2-ol, aceton

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

  Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.