Fiberbond primer, 12 liter

1 611,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
09826

Fiberbond primer

Metter underlaget før påføring av Fiberbond taktekking

Fiberbond primer brukes til grunning på uttørket takpapp før påføring av Fiberbond taktekking. Primeren kan også brukes som fuktisolering på grunnmur.

Fiberbond primer påføres med rulle eller pensel.

 • Farge: Sort
 • Påføring: Takbørste og pensel
 • Dekkevne: Ca. 0,2 L/m²
 • Tørketid: 2 timer (ved 20 °C)
 • Forpakning: Spann á 12 liter
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Hydrokarboner, C9‑C12, n‑alkaner, isoalkaner, sykloalkaner, aromater (2‑25%)

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare Faresymbol: kronisk helsefare Faresymbol: miljøfare

  FARE

  Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. Røyking forbudt. Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker. Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.