FloorSeal epoxymaling, 2‑komponent, 10 kg

4 973,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00359

FloorSeal epoxymaling

Slitesterk gulvmaling!

FloorSeal epoxymaling er en 2-komponent, vannfortynnbar betongmaling som gir en halvblank overflate med meget god kjemikaliemotstand og slitestyrke. Malingen er fargestabil, tørker hurtig og herder raskt.

FloorSeal epoxymaling egner seg til bruk på betong og andre sementbaserte flater med lett eller moderat slitasje som f.eks. lagerbygg, terminaler, produksjonshaller, korridorer, servicerom, garasjer, osv. Malingen kan også kombineres med mikroperler for å danne en sklisikker overflate.

 • Farge: Lysegrå
 • Glans: Halvblank
 • Påføringstemperatur: Minimum +10 °C
 • Brukstid: Ca. 30 minutter
 • Antall strøk: Minimum 2 strøk (overmalbar etter 3–5 timer)
 • Forbruk: 0,13–0,17 liter/m² (pr. strøk)
 • Tørketid: Bruksklar etter 12 timer (ved 20 °C)
 • Herdetid: 5 dager (ved 20 °C)
 • Bruksområde: Inne
 • Forpakning: Sett á 10 kg
 • Fareinformasjon:

  Komponent A

  Inneholder: Bisfenol‑A og epiklorhydrin, epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av < 25 %

  Faresymbol: helsefare Faresymbol: miljøfare

  ADVARSEL

  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

  Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Samle opp spill.

  Komponent B

  Faresymbol: etsende

  FARE

  Gir alvorlig øyeskade.

  Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned