Flytende Epoxy, 2‑komponent, 1 kg

1 928,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00364

Flytende Epoxy

Reparerer sprekker og sår i betong!

Flytende epoxy til reparasjon av mindre sprekker og sår i betong. 

Egenskaper

 • Sterkere enn betong
 • Motstår sterke mekaniske påkjenninger
 • Tar opp mindre bevegelser uten å sprekke
 • Særdeles holdbar
 • Farge: Grå
 • Påføringstemperatur: Minimum +10 °C
 • Brukstid: 20 minutter
 • Forbruk: 1 kg = 0,83 liter
 • Støvtørr: 13 timer (ved 20 °C)
 • Herdetid: 7 døgn (ved 20 °C)
 • Forpakning: Sett á 1 kg
 • Fareinformasjon:

  Komponent A: Grå harpiks

  Inneholder: Oksiran, mono[(C12‑14‑alkyloksy)metyl]derivater 5‑10 %

  Faresymbol: helsefare Faresymbol: miljøfare

  ADVARSEL

  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres i hht. regelverk fra lokale myndigheter.

  Komponent B: Herder

  Faresymbol: etsende Faresymbol: helsefare

  ADVARSEL

  Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Farlig ved innånding. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned