Termoplastprimer for asfalt, 1 liter

976,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
10656

Termoplastprimer for asfalt

1-komponent primer for termoplast på asfalt

Termoplastprimer for asfalt er en hurtigtørkende primer basert på termoplastharpiks og organiske løsemidler. Primeren brukes på eldre asfalt for å tette og binde overflaten, slik at det oppnås optimal vedheft for prefabrikert termoplast.

 • Påføring: Rulle eller pensel
 • Forbruk: 1 spann rekker til ca. 5 m²
 • Tørketid: Ca. 15–30 minutter ved 20 °C
 • Forpakning: Spann á 1 liter
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Xylen, n‑Butylacetat, Etylbenzen

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare Faresymbol: kronisk helsefare

  ADVARSEL

  Brannfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned