Industrilakk: RAL 5015 – Himmelblå, 400 ml

468,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00762

Industrilakk: RAL-farger

Ekte industrimaling på sprayboks!

Industrilakk er en profesjonell rusthindrende spraylakk til vedlikehold og reparasjon av små og store lakkskader. Den har meget høy pigmenttetthet og kommer i RAL-farger som matcher typiske industrimaskiner fra f.eks. JCB, John Deere, New Holland, Deutz-Fahr, Caterpillar og Ford. Lakken er lett å jobbe med, meget drøy i bruk og hurtigtørkende. Kan brukes på metall, keramikk, stein, leire, tre, glass og papp, samt enkelte plastmaterialer.

Egenskaper

 • Topp kvalitet og lett å jobbe med
 • Meget drøy med høy dekkevne
 • Kan brukes på de fleste materialer
 • Hurtigtørkende
 • Motstandsdyktig mot slag og riper
 • Værbestandig
 • Tilgjengelig i de fleste RAL-farger

Industrilakk er fri for freon, tungmetaller, bly, kadmium og krom.

Anbefalt oppbygging på metall

 1. Rustprimer
 2. Grå primer
 3. Industrilakk: RAL-farger

Ideell arbeidstemperatur er mellom 20 °C og 25 °C. Unngå vind og direkte sollys. Spray flere tynne lag kryssvis med 2–3 minutters intervaller. Filmtykkelse etter 2 kryssende lag er ca. 40–50 µm.

 • Farge: RAL 5015 – Himmelblå
 • Bindemiddel: Nitro-alkydharpiks
 • Påføringstemperatur: Minimum +5 °C
 • Dekkevne: Ca. 1 m² pr. boks
 • Støvtørr: Etter ca. 5–10 minutter (ved 20 °C)
 • Berøringstørr: Etter ca. 30–40 minutter (ved 20 °C)
 • Gjennomtørr: Etter ca. 24 timer (ved 20 °C)
 • Volum: 400 ml
 • Bruksområde: Ute/inne
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Aceton, n‑Butylacetat

  UFI: X6X2-P0U5-Y00P-APJN

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned