Kwixset hurtigsement, 11,3 kg

3 196,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
01848

Kwixset hurtigsement

300% sterkere enn vanlig betong!

Kwixset er en hurtigherdende hydraulisk sement til forankring og reparasjon av betong. Kwixset har de samme egenskapene som Rockite, men i motsetning til Rockite er Kwixset vanntett og egner seg derfor til utendørs bruk. Kwixset skal kun blandes med vann og har en innledende herdetid på bare noen få minutter. Blandingen blir sterkere enn konvensjonell betong og kan utsettes for tung belastning allerede etter to timer.

Fordeler med Kwixset

 • Bare tilsett vann
 • Ekspanderer kontrollert (0,20%)
 • Blir 300% sterkere enn betong
 • Permanent vedheft som tåler kraftige vibrasjoner og belastninger
 • Blandingen er selvutjevnende og herder til en ekstremt hard overflate
 • Innledende herdetid på 15–30 minutter
 • Kan utsettes for tung belastning etter 2 timer
 • Kan brukes i kuldegrader – herdeprosessen utvikler varme som hindrer massen fra å fryse
 • Enkel, økonomisk og trygg i bruk

Bruksområder

 • Forankring av bolter, stolper, rekkverk, maskiner o.l.
 • Reparasjon av hull og skader i gulv, trapper, vegger og tak
 • Hurtigvirkende sparkling

Advarsel: Kwixset har svært sterke ekspansjonsegenskaper og må ikke brukes i porøse materialer, slik som murstein, kalkstein og granitt. Ha alltid minst 10 cm mellom eventuell kant og hull.

 • Bruksområde: Ute/inne
 • Forpakning: Spann á 11,3 kg
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Portland sement

  Faresymbol: etsende Faresymbol: helsefare

  FARE

  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned