Etchprimer, 400 ml

468,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
01861

Etchprimer

Beskytter mot rust!

Rustbeskyttende syreprimer til bruk før påføring av Industrilakk. Syregrunning biter seg ekstra godt fast i metall sammelignet med standard grunning. Primeren er lett å jobbe med, meget drøy i bruk og hurtigtørkende. Kan brukes på aluminium og galvaniserte stål.

Egenskaper

 • Topp kvalitet og lett å jobbe med
 • Meget drøy med høy dekkevne
 • Egnet for aluminium og galvanisert stål
 • Hurtigtørkende
 • Motstandsdyktig mot slag og riper
 • Værbestandig

Anbefalt oppbygging

 1. Etchprimer
 2. Industrilakk: RAL farger

Ideell arbeidstemperatur er mellom 20 °C og 25 °C. Unngå vind og direkte sollys. Spray flere tynne lag kryssvis med 30–45 sekunders intervaller. Ved ekstra høye krav til overflatefinish, skal primeren våtslipes før den overmales.

Merk: Kan ikke overmales med polyester- eller epoksyprodukter.

 • Farge: Grå
 • Bindemiddel: Kunstharpiks
 • Påføringstemperatur: Minimum +5 °C
 • Dekkevne: Ca. 1 m² pr. boks
 • Støvtørr: Etter ca. 10 minutter (ved 20 °C)
 • Gjennomtørr: Etter ca. 2 timer (ved 20 °C)
 • Overmalbar: Etter 2 timer
 • Volum: 400 ml
 • Bruksområde: Ute/inne
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Aceton, propan‑1‑ol, 2‑metylpropan‑1‑ol, Epoksyharpiks med gjennomsnittlig molekylærvekt 700 < 1200

  UFI: 7000-A0PG-U00V-208P

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: etsende Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innehold / beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

  Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

  Dette produktet inneholder maksimalt 840 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 840 g VOC/L (kat. B/e).

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned