Industrilakk: Fluorescerende oransje, 400 ml

494,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
01795

Industrilakk: Fluorescerende farger

Ekstra synlig merking og varsling!

Profesjonell fluorescerende topplakk til sikkerhetsmerking. Lakken er lett å jobbe med, meget drøy i bruk og hurtigtørkende.

Egenskaper

 • Ekstremt fluorescerende, selv i dagslys
 • Topp kvalitet og lett å jobbe med
 • Meget drøy med høy dekkevne
 • Hurtigtørkende

Industrilakk er fri for freon, bly, kadmium og krom.

Anbefalt oppbygging på metall

 1. Hvit primer
 2. Industrilakk: Fluorescerende farge
 3. Industrilakk: Klar

Ideell arbeidstemperatur er mellom 20 °C og 25 °C. Unngå vind og direkte sollys. Spray flere tynne lag kryssvis med 2–3 minutters intervaller. Filmtykkelse etter 2 kryssende lag er ca. 20–25 µm.

 • Farge: Fluorescerende oransje
 • Bindemiddel: Nitro-alkydharpiks
 • Påføringstemperatur: Minimum +5 °C
 • Dekkevne: Ca. 1 m² pr. boks
 • Støvtørr: Etter ca. 10–15 minutter (ved 20 °C)
 • Berøringstørr: Etter ca. 30–45 minutter (ved 20 °C)
 • Volum: 400 ml
 • Bruksområde: Ute/inne
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Aceton, n‑Butylacetat

  UFI: MF60-40KC-P007-FRDY

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Holdes vekk fra varme / varme overflater / gnister / åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innhold / beholder leveres til et godkjent avfallsmottak.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned