Rustomformer, 400 ml

619,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
01799

Rustomformer

Rustreparasjon og primer i én!

Rustomformer forvandler rust til en sort beskyttende overflate som kan overmales direkte når den har tørket. Rustomformern er lett å jobbe med og meget drøy i bruk. Kan brukes på alle typer metallplater, jernholdige metaller og stål.

Egenskaper

 • Topp kvalitet og lett å jobbe med
 • Meget drøy med høy dekkevne
 • Kan brukes på alle typer metall
 • Motstandsdyktig mot slag og riper
 • Værbestandig

Anbefalt oppbygging

 1. Rustomformer
 2. Industrilakk: RAL farger

Ideell arbeidstemperatur er mellom 20 °C og 25 °C. Unngå vind og direkte sollys. Spray flere tynne lag kryssvis med 2–3 minutters intervaller. Filmtykkelse etter 3–4 kryssende lag er ca. 20–30 µm.

 • Farge: Sort
 • Bindemiddel: Spesialharpiks
 • Påføringstemperatur: Minimum +5 °C
 • Dekkevne: Ca. 1 m² pr. boks
 • Gjennomtørr: Etter ca. 12–24 timer (ved 20 °C)
 • Overmalbar: Etter 24 timer
 • Volum: 400 ml
 • Bruksområde: Ute/inne
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Aceton, bisfenol-A og epiklorhydrin, propan-2-ol, butanon

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter

  Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned