Skrivespray 360°, 500 ml, fluorescerende oransje, 6 stk

1 584,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00792

Skrivespray 360°

Merkespray som kan brukes i alle retninger!

Høykvalitets skrive- og merkespray med spesialdyse som kan brukes i alle retninger. Sprayen sitter godt på de fleste underlag og kan trygt påføres vertikale flater uten at det renner. Smal stråle gjør skriving, nummerering og punktmerking svært enkelt. Sprayen tørker raskt og fungerer også bra i regn og kulde. Høyt pigmentinnhold sørger for utmerket synlighet og god dekkevne.

Fordeler med Pervacos skrivespray

 • Kraftige farger med høyt pigmentinnhold
 • Multifunksjon – sprayboksen kan brukes i alle retninger
 • Renner ikke, men bygger fargen utover
 • Sitter godt på de fleste underlag – selv snø og is
 • Skader ikke miljøet
 • Meget økonomiske og drøye bokser á 500 ml
 • Garantert å tømmes 100% i inntil 3 år ved riktig bruk og frostfri lagring

Ideell til tunnel-, tømmer- og industrimerking. Brukes også til kabelpåvisning og stikningsarbeider.

 • Farge: Fluorescerende oransje
 • Brukstemperatur: -20 °C til +50 °C
 • Volum: 500 ml
 • Forpakning: Krt á 6 bokser
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Aceton, n‑Butylacetat, hydrokarboner, C9‑C10, n‑alkaner, isoalkaner, sykloalkaner, <2% aromater)

  UFI: PGS1-40Q1-J00T-5P4T

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innholdet/emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

  Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned