Plastprimer, 400 ml

468,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
01862

Plastprimer

Sørger for optimal vedheft på plastmaterialer!

Plastprimer sikrer optimal vedheft ved sparkling eller lakkering på harde og halvharde plastmaterialer. Primeren er lett å jobbe med, meget drøy i bruk og hurtigtørkende.

Egenskaper

 • Topp kvalitet og lett å jobbe med
 • Meget drøy med høy dekkevne
 • Egnet for harde og halvharde plastmaterialer
 • Hurtigtørkende
 • Motstandsdyktig mot slag og riper
 • Værbestandig

Anbefalt oppbygging

 1. Plastprimer
 2. Industrilakk: RAL farger

Ideell arbeidstemperatur er mellom 20 °C og 25 °C. Unngå vind og direkte sollys. Overflater som skal sparkles, tørrslipes med 180–240 korn før påføring. Overflater som skal lakkeres, våtslipes med 600–1000 korn før påføring. Spray flere tynne lag kryssvis med 30–45 sekunders intervaller.

 • Farge: Grå
 • Bindemiddel: Polymer
 • Påføringstemperatur: Minimum +5 °C
 • Dekkevne: Ca. 1 m² pr. boks
 • Støvtørr: ca. 3 minutter (ved 20 °C)
 • Gjennomtørr: etter ca. 2 timer (ved 20 °C)
 • Overmalbar: når som helst
 • Volum: 400 ml
 • Bruksområde: Ute/inne
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Xylen, Etylbenzen

  UFI: 7000-A0PG-U00V-208P

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

  Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

  Dette produktet inneholder maksimalt 840 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 840 g VOC/L (kat. B/e).