Rockite hurtigsement, 5 kg

1 443,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00393

Rockite hurtigsement

300% sterkere enn vanlig betong!

Rockite er en hurtigherdende hydraulisk sement til forankring og reparasjon av betong. Rockite skal kun blandes med vann og har en innledende herdetid på bare noen få minutter. Blandingen blir sterkere enn konvensjonell betong og kan utsettes for tung belastning allerede etter to timer.

Fordeler med Rockite

 • Bare tilsett vann
 • Ekspanderer kontrollert (0,18%)
 • Blir 300% sterkere enn betong
 • Permanent vedheft som tåler kraftige vibrasjoner og belastninger
 • Blandingen er selvutjevnende og herder til en ekstremt hard overflate
 • Innledende herdetid på 15–30 minutter
 • Kan utsettes for tung belastning etter 2 timer
 • Kan brukes i kuldegrader – herdeprosessen utvikler varme som hindrer massen fra å fryse
 • Enkel, økonomisk og trygg i bruk

Bruksområder

 • Forankring av bolter, stolper, rekkverk, maskiner o.l.
 • Reparasjon av hull og skader i gulv, trapper, vegger og tak
 • Hurtigvirkende sparkling

Merk: Ved utendørs prosjekter skal Kwixset benyttes, som er den vanntette versjonen av Rockite. Hvis Rockite blir brukt utendørs, må det få tørke grundig i syv dager og deretter forsegles med maling for å gjøre det vanntett. Rockite må ikke brukes under vann eller som primær struktur.

Advarsel: Rockite har svært sterke ekspansjonsegenskaper og må ikke brukes i porøse materialer, slik som murstein, kalkstein og granitt. Ha alltid minst 10 cm mellom eventuell kant og hull.

 • Bruksområde: Inne
 • Forpakning: Spann á 5 kg
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Portland sement 2 vekt%

  Faresymbol: helsefare

  ADVARSEL

  Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Vask grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned